Naziv korisnika: LOKVE d. o. o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima

Ukupna vrijednost projekta: 1.128.584,35 EUR (8.503.318,75 kuna)

EU sufinanciranje projekta: 578.388,51 EUR (4.357.868,25 kuna)

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2021. – lipanj 2023.

Sažetak projekta: Svrha projekta je smanjiti potrošnju energije u odnosu na energiju isporučenu prije provedbe projekta u proizvodnom pogonu za 31,98% godišnje, povećati udio korištenja OIE za 424.037,00 kWh/god i smanjiti emisije CO2 za 162,71 t/god što će doprinijeti povećanju konkurentnosti društva Lokve d.o.o. i uštedama energije u proizvodnim industrijama u Republici Hrvatskoj. Ciljna skupina projekta su djelatnici kojima će se poboljšati radni uvjeti te iz ostvarenih ušteda financirati nova ulaganja za rast i razvoj, partneri (dobavljači i kupci) i građani, koji će u dugom roku imati čišći okoliš.

Projekt financira Europska unija – NextGenerationEU

Kontakt osoba za projekt: Marko Mihelčić, marko.mihelcic@lokve.com.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost društva LOKVE d. o. o. proizvodnja i trgovina drvnim proizvodima, Homer 39, 51316 Lokve